Informácia pre motoristov z Ukrajiny

Možnosti uzatvorenia poistenia od 1. júla 2022

Slovenská kancelária poisťovateľov poskytovala ukrajinským motoristom pomoc od 24. februára do 30. júna 2022, keď sa zaviazala, že uhradí všetky škody za ukrajinských motoristov, ktoré  v tomto období na území Slovenskej republiky spôsobili, pričom nebude od nich žiadať náhradu za takto  vyplatené škody.

Keďže väčšina ukrajinských motoristov cestuje ďalej mimo územie Slovenskej republiky, garancia Slovenskej kancelárie poisťovateľov nie je pre nich dostatočná, pretože kryje iba škody spôsobené na území Slovenskej republiky.

Odporúčame preto ukrajinským motoristom, aby poistenie zodpovednosti uzatvorili on-line u niektorej z ukrajinských poisťovní, ktorá im aj vystaví zelenú kartu v PDF formáte; viac informácií nájdete na http://www.mtsbu.ua/ua/about_us/full_members_list/.

Takéto poistenie bude platné na území všetkých členských štátov Európskej únie. Uzatvoriť bežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré nesie ukrajinskú medzinárodnú poznávaciu značku, nie je na Slovensku legislatívne možné, preto pre tých motoristov, ktorí majú zámer dlhodobo sa na území Slovenskej republiky zdržiavať, odporúčame  zaregistrovať vozidlo v Slovenskej republike na slovenské evidenčné číslo a poistenie zodpovednosti uzatvoriť v niektorej poisťovni na Slovensku.

V prípade, ak by ste boli účastníkom dopravnej nehody, je potrebné túto skutočnosť písomne nahlásiť svojej poisťovni a zároveň aj do Slovenskej kancelárie poisťovateľov formou vypísania tlačiva, ktoré nájdete na TU. Vypísané a podpísané tlačivo, Správu o nehode, iné dokumenty, prípadne fotografie, ak ich máte k dispozícii, zašlite e-mailom: skp@skp.sk , prípadne poštou na adresu: Slovenská kancelária poisťovateľov, Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava 29.

Iнформація для автомобілістів з України - можливості оформити страховку з 1 липня 2022 року:

Словацьке страхове бюро надавало допомогу українським автолюбителям з 24 лютого по 30 червня 2022 року, коли зобов’язалося відшкодувати всі збитки, завдані українським автолюбителям протягом періоду перебування в Словацькій Республіці, не вимагаючи відшкодування таких збитків.

Оскільки більшість українських автомобілістів подорожують далі за межі території Словацької Республіки, гарантії Словацького офісу страховиків для них недостатньо, оскільки вона покриває лише збитки, завдані на території Словацької Республіки.

Тому рекомендуємо українським водіям оформити страхування відповідальності онлайн в одній з українських страхових компаній, яка також видасть їм «зелену карту» у форматі PDF; більше інформації на http://www.mtsbu.ua/ua/about_us/full_members_list/.

Таке страхування буде дійсним на території всіх держав-членів Європейського Союзу. У Словаччині юридично неможливо оформити звичайне страхування відповідальності за шкоду, заподіяну експлуатацією транспортного засобу з українськими міжнародними номерними знаками. Тому тим водіям, які мають намір перебувати в Словацькій Республіці тривалий час, рекомендуємо зареєструвати транспортний засіб в Словацькій Республіці на словацький номерний знак і страхування відповідальності укласти в будь-якій страховій компанії в Словаччині.

У разі, якщо Ви є учасником дорожньо-транспортної пригоди, необхідно письмово повідомити про цей факт у свою страхову компанію та водночас до Словацького офісу страховиків у формі, яку можна знайти за посиланням тут. Роздрукований та підписаний бланк, звіт про ДТП, інші документи чи фотографії, якщо вони є, надішліть електронною поштою: skp@skp.sk або поштою на адресу: Slovenská kancelária poisťovateľov, Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava 29 .

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram