Kto sme

Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednou z hlavných úloh nás, ako Slovenskej kancelárie poisťovateľov, je spravovať poistný garančný fond, z ktorého sa hradia škody spôsobené nepoistenými vozidlami.

Ako Slovenská kancelária poisťovateľov tiež vedieme register poistenia zodpovednosti a vykonávame hraničné poistenie. Zastupujeme poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti, uzatvárame dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch, informačnými strediskami členských štátov a zabezpečujeme úlohy vyplývajúce z týchto dohôd.

Spolupracujeme so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti, podieľame sa na predchádzaní škôd v cestnej doprave o vykonávame činnosť informačného strediska. Na tento účel vedieme register poistenia zodpovednosti na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytujeme informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody.

V neposlednom rade poskytujeme informácie potrebné najmä pri nehodách, a to, či má účastník nehody povinné zmluvné poistenie uzavreté a v akej poisťovni.

"SKP je nepostrádateľným doplnkom k tradičnému poisťovaciemu sektoru. Chráni všetkých občanov - účastníkov cestnej premávky krytím škôd, v prípadoch, kedy nemožno škody kompenzovať bežnými poistnými zmluvnými podmienkami. Naše poslanie nie je vykonávané za účelom zisku, ale aby sme vytvárali a udržiavali hodnoty transparentnej istoty a pomoci a poskytovali nielen hmotnú, ale aj informačnú službu našim občanom."

Martin Kaňa
výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov

Úlohy SKP

 • spravovať poistný garančný fond
 • viesť register poistenia zodpovednosti
 • vykonávať hraničné poistenie
 • zastupovať poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách
 • uzatvárať dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov
 • spolupracovať so štátnymi orgánmi pri poistení zodpovednosti
 • viesť register poistenia zodpovednosti a poskytovať potrebné informácie

Poistný garančný fond

Slovenská kancelária poisťovateľov spravuje Poistný Garančný fond, ktorý je definovaný v §24 zákona č. 381/2001 Z. z.
Do tohoto fondu prispievajú poisťovatelia a vyplácajú sa z neho škody definované v zákone.

Ako garant vo vzťahu k poškodeným, podľa paragrafu 24, poskytujeme z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu v nasledovných prípadoch: 

 • pri ujme na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, 
 • za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba
 • za škodu, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti,
 • za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradiť,
 • za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená hraničným poistením,
 • za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká pri prevádzke tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie.

Nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu podľa paragrafu 24a každý poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky ak:

 • do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca zodpovedný za náhradu škody neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie k nárokom na náhradu škody 
 • alebo poisťovateľ so sídlom v inom členskom štáte neurčil v Slovenskej republike likvidačného zástupcu zodpovedného za náhradu škody. 

Podľa paragrafu 24b má poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky právo na náhradné poistné plnenie v rozsahu, v akom je kancelária povinná plniť z poistného garančného fondu podľa tohto zákona, aj ak:

 • nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola na území iného členského štátu spôsobená škoda
 • alebo do dvoch mesiacov od vzniku škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla nie je možné zistiť poisťovateľa zodpovedného za náhradu škody.
SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram