POZOR: V termíne 19.7. od 12.00h, do 22.7.2024 12.00h prebehne plánovaná odstávka systémov SKP z dôvodu technickej údržby. Služba vyhľadávania bude v tomto čase nedostupná.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP), je zákonom nariadené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. PZP je povinný uzavrieť každý držiteľ vozidla a to najneskôr v deň uvedenia vozidla do premávky.

PZP motorového vozidla:

  • musí byť uzavreté na každé samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz
  • musí si ho uzavrieť buď jeho držiteľ, vlastník, prevádzkovateľ, nájomca alebo vodič 
  • kryje škody, ktoré vodič resp. prevádzkovateľ motorového vozidla spôsobí iným účastníkom cestnej premávky alebo škody spôsobené na cudzom majetku
  • takýmito škodami sú napr. škoda na aute, inom majetku, ale aj na zdraví

Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte vy, ale nie škody, ktoré môžu vzniknúť vám. Na krytie škôd, ktoré utrpí z vlastného zavinenia poistenec na vlastnom motorovom vozidle kryje Havarijné poistenie, ktoré sa uzatvára dobrovoľne.

Poistenie nie je viazané na konkrétnu osobu, ale vzťahuje sa na škodu spôsobenú vozidlom uvedeným v poistnej zmluve, za ktorú zodpovedá vodič, ktorý v čase vzniku škodovej udalosti vozidlom disponoval.

Práva a nároky poisteného

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu:

  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • ušlého zisku
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa predchádzajúcich bodov, ak poisťovňa nesplnila svoje povinnosti (t. j. bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, a poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia) alebo poisťovňa neoprávnene odmietla poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie.
  • Poistený má právo, aby poisťovňa za neho poskytla poškodenému poistné plnenie v uvedenom rozsahu, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti, ak zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla neustanovuje inak.

Dokumenty na stiahnutie

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram