Prečo je PZP dôležité

Aj napriek tomu, že PZP je zákonom dané, nájdu sa účastníci cestnej premávky, ktorý jazdia bez platne uzavretého povinného zmluvného poistenia. Okrem pokuty pri zistení tejto skutočnosti, by museli v prípade zavinenia škodovej udalosti vyplatiť náhradu škody poškodenému.

V prvotnom štádiu by síce uhradila škodu Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu, tá by si ju však neskôr nárokovala od nepoistenej osoby, ktorá škodu spôsobila. Preto na povinné zmluvné poistenie existuje zákonná povinnosť. Aby chránilo tretie strany v prípade spôsobenia dopravnej nehody a bola im vyplatená náhrada škody za vinníka. Navyše je pre držiteľa toto poistenie výhodnejším riešením ako neskoršie preplácanie spôsobenej škody.

Čo kryje PZP a v akých limitoch

Podľa zákonných podmienok PZP uhradí poisťovňa, ktorej poistníkom je škodca, poškodenému finančné nároky:

  • za poškodenie zdravia,
  • náklady pre prípad úmrtia poškodeného,
  • škody, ktoré vznikli poškodením, zničením a odcudzením alebo stratou vecí vo vlastníctve poškodeného, náklady spojené s právnym zastúpením vodiča,
  • stratu na ušlom zisku poškodeného.

Zákonné limity poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia sú 5,24 mil. eur za škodu na zdraví, za škodu vzniknutú úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených a usmrtených a 10,5 mil. eur za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z tohto poistenia bez ohľadu na počet poškodených.

Ako uzavrieť PZP

PZP uzavriete veľmi jednoducho online alebo na pobočke v jednej z poisťovní. Ceny PZP si určuje každá poisťovňa na základe segmentácie klientov. Veľmi zjednodušene to znamená, že poisťovne rozdeľujú klientov na rizikovejších a menej rizikových. Každá poisťovňa má vlastný kľúč, ktorým sa riadi pri segmentácii.

Pri uzavretí PZP dostanete od poisťovne aj “zelenú kartu”, ktorá obsahuje dôležité údaje o vozidle a slúži ako doklad o uzavretí PZP. Musíte ju mať pri každej kontrole vozidla na Slovensku, ale najmä pri cestách do zahraničia. V roku 2020 došlo k legislatívnej úprave a poisťovne majú od 1.7.2021 už “zelené” karty vydávať v novom farebnom prevedení ako čiernobiele.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY O PZP
SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram