POZOR: V termíne 19.7. od 12.00h, do 22.7.2024 05.00h prebehne plánovaná odstávka systémov SKP z dôvodu technickej údržby. Služba vyhľadávania bude v tomto čase nedostupná.

Likvidační zástupcovia

Poisťovateľ je povinný v každom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), okrem členského štátu, v ktorom mu bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, určiť svojho likvidačného zástupcu. Likvidačným zástupcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v členskom štáte, v ktorom vykonáva svoju činnosť.

Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene poisťovateľa a na jeho účet; likvidačný zástupca je oprávnený vykonávať túto činnosť pre jedného alebo viac poisťovateľov; vykonávanie činnosti likvidačného zástupcu nie je zriadením pobočky poisťovateľa.

Likvidačný zástupca zhromažďuje informácie potrebné na prešetrenie nárokov poškodeného na náhradu škody a vykonáva činnosti potrebné na ich uspokojenie, ak škoda bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla, na ktoré bolo uzavreté poistenie zodpovednosti v inom členskom štáte ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo, ktoré sa spravidla nachádza v inom členskom štáte ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo, na území iného členského štátu ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo.

Likvidačný zástupca je oprávnený vo vzťahu k poškodenému pri uspokojovaní jeho nárokov zastupovať poisťovateľa v plnom rozsahu a musí zabezpečiť prešetrovanie nárokov poškodeného v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo; týmto nie je dotknuté právo poškodeného uplatniť svoje nároky na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi alebo proti osobe, ktorá túto škodu spôsobila.

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram