POZOR: V termíne 19.7. od 12.00h, do 22.7.2024 05.00h prebehne plánovaná odstávka systémov SKP z dôvodu technickej údržby. Služba vyhľadávania bude v tomto čase nedostupná.

Hraničné poistenie

Hraničné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskych spoločenstiev, resp. členského štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore. Vzťahuje sa teda na motorové vozidlá, ktoré sú registrované v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Povinnosť uzavrieť hraničné poistenie sa týka vodičov vozidiel registrovaných v cudzine, ktorí nie sú držiteľmi platnej zelenej karty ani sa na nich nevzťahuje záruka o existencii poistenia od kancelárie poisťovateľov žiadneho cudzieho štátu. Poisťovateľom hraničného poistenia na Slovensku je výlučne Slovenská kancelária poisťovateľov.

Hraničné poistenie sa uzatvára na dobu predĺženého pobytu cudzozemského vozidla na území SR alebo po vypršaní platnosti predchádzajúceho poistenia. Môže sa týkať aj vozidla, ktoré bolo dopravené do vnútrozemia ako tovar. Pred začatím prevádzky takého vozidla na verejnej pozemnej komunikácii musí byť potom uzavreté hraničné poistenie.

Platnosť poistenia

Poistenie nadobúda platnosť po úhrade poistného. Dokladom o uzavretí poistenia je Zelená karta. 

ZELENÁ KARTA

Výška poistného

Sadzby výšky poistného sa líšia pre jednotlivé typy motorových vozidiel a  závisia od dĺžky poistenia.

SADZOBNÍK

Ako uzatvoriť hraničné poistenie

podanie žiadosti o hraničné poistenie

potrebné doklady a informácie

spôsob úhrady poistného

POSTUP A KONTAKTNÉ ÚDAJE
SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram