Ako sa na cestu pripraviť a čo robiť, ak sa už dostanete do kolízie?

Ako postupovať pri dopravnej nehode?

Sviatky, dovolenky a s nimi spojené voľno – to je obdobie zvýšeného pohybu áut po cestách. Stres, nepozornosť alebo aj neskúsenosť vodiča a tiež nevyspytateľné počasie sa podpisujú na vzniku nehôd. Ako sa na cestu pripraviť a čo robiť, ak sa už dostanete do kolízie?

Čomu venovať pozornosť pred cestou?

 • Okrem kontroly auta po technickej stránke by ste si mali skontrolovať, či máte platné povinné zmluvné poistenie (PZP).
 • Dokladom o jeho uzatvorení je tzv. „zelená karta“ s identifikačnými údajmi o vozidle, jeho vlastníkovi, držiteľovi a dobe platnosti poistenia.
 • V každom motorovom vozidle by sa malo nachádzať tlačivo „Správa o nehode“. Vydá vám ho poisťovňa, v ktorej máte vozidlo poistené (PZP) alebo si ho stiahnete ako PDF tu >

V prípade nehody, alebo škodovej udalosti oba dokumenty pomôžu overiť údaje o jej účastníkoch a čo najpresnejšie zaznamenať jej priebeh.

Povinné zmluvné poistenie slúži na krytie škôd iným osobám, preto odporúčame mať aj havarijné poistenie – na náhradu škôd na vlastnom vozidle, či už vzniknú vlastným zavinením alebo sú spôsobené neznámym vozidlom. Súčasťou havarijného poistenia alebo pripoistenia k PZP sú asistenčné služby, ktoré ocení motorista hlavne v zahraničí. Kontakt na asistenčnú službu poisťovne je dobré si uložiť do telefónu už pri uzatváraní zmluvy.

Ak pri prevádzke motorového vozidla na Slovensku alebo v zahraničí spôsobíte škodu na cudzom majetku, alebo na zdraví, vaša poisťovňa tieto škody uhradí z platnej zmluvy povinného zmluvného poistenia.

Hlavne pred cestou do zahraničia preto odporúčame preveriť, či vozidlo, s ktorým budete cestovať, má skutočne platné povinné zmluvné poistenie. Zmluva môže byť totiž stornovaná – napríklad kvôli nezaplateniu poistného. V takomto prípade je síce doklad, teda zelená karta s vyznačenou platnosťou poistenia v poriadku, ale poistná zmluva už nemusí byť platná. Poisťovňa zánik poistenia nemusí oznamovať, preto si vo vlastnom záujme preverte platnosť PZP aj v prípade, že si auto požičiavate napríklad od rodinného príslušníka. Absencia PZP znamená hrozbu, že akúkoľvek spôsobenú škodu budete musieť v plnom rozsahu uhradiť.

Pozor na geografickú platnosť poistenia – povinné zmluvné poistenie je platné iba v krajinách vyznačených na zelenej karte.

Ako teda postupovať pri dopravnej nehode na Slovensku a v zahraničí? Kedy volať políciu? Ako spísať záznam o nehode? Ako komunikovať pri nehode s účastníkom, ak neviem jeho jazyk? Poradíme vám krok za krokom.

Kedy volať políciu?

Povinnosť privolať políciu platí pri dopravných nehodách – pri akejkoľvek škode na zdraví, pri majetkových škodách väčšieho rozsahu, pri poškodení dopravného značenia alebo úniku nebezpečných látok na vozovku a do okolia miesta nehody. Pri dopravnej nehode v zahraničí obzvlášť odporúčame nespoliehať sa na ústnu dohodu medzi účastníkmi nehody, ale vždy dopravnú nehodu ohlásiť polícii. Po odchode z miesta nehody môžu totiž jej účastníci ústnu dohodu poprieť a nárokovať si vyššie alebo neoprávnené poistné plnenie. Ak aj pri menšej škode vznikne problém ohľadom zavinenia škody, alebo druhý účastník nepredloží svoje doklady, vždy volajte políciu.

Zaznamenajte okolnosti a následky nehody

 1. Vyplňte tlačivo Správa o nehode. Dbajte na správnosť, úplnosť a čitateľnosť záznamu, skontrolujte súlad s predloženými dokladmi (doklad totožnosti, doklad o poistení vozidla). Správu o nehode vyplňujte aj vtedy, keď bola k nehode privolaná polícia. Nespoliehajte sa na to, že polícia vám všetky informácie spíše a obratom poskytne na mieste dopravnej nehody. Nesprávne alebo nečitateľne vypísaná Správa o nehode môže skomplikovať overovanie poisťovateľa vinníka, ale aj samotnú likvidáciu nárokov poškodeného na náhradu škody.

 2. Správa o nehode je jednotný formulár na popis okolností škodovej udalosti alebo dopravnej nehody. Ak ste účastníkom nehody v zahraničí a máte k dispozícii tlačivo/formulár Správa o nehode v slovenčine a ostatní účastníci dopravnej nehody v iných jazykoch, sú tieto formuláre totožné. Jednotlivé body formulára sú očíslované a viete si ich tak ľahko preložiť.

 3. Správa o nehode obsahuje informácie
  • o účastníkoch nehody/škodovej udalosti – údaje o vodičovi a držiteľovi motorového vozidla,
  • o poistení – názov poisťovne a číslo poistnej zmluvy, v ktorej je uzatvorené povinné zmluvné poistenie, číslo zelenej karty. Ak je vinník zo štátu, ktorý nie je členom EÚ, venujte pozornosť Zelenej karte a dôsledne opíšte jej celé číslo a vyznačenú platnosť. Odporúčame vyhotoviť aj fotografiu Zelenej karty.
  • o vozidlách – evidenčné číslo motorového vozidla (EČV) alebo medzinárodná poznávacia značka vozidiel účastníkov nehody/škodovej udalosti, krajina registrácie, prípadne VIN číslo.

 4. Do Správy o nehode popíšte všetky skutočnosti súvisiace so vznikom škodovej udalosti, alebo dopravnej nehody – ako ku škode došlo, čo bolo poškodené a najmä, kto je za škodu zodpovedný.

 5. Ak je to možné, pokúste sa získať kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo) prípadných svedkov.

 6. Ak nerozumiete textu, nesúhlasíte s obsahom záznamu o dopravnej nehode, s policajným záznamom alebo iným písomným dokumentom, ktorý je vám predložený na podpis, určite vyznačte túto skutočnosť v slovenskom jazyku, uveďte svoj názor na vznik dopravnej nehody alebo inú poznámku a až následne formulár, prípadne iný dokument, podpisujte.

 7. Formulár podpíšte. Po oddelení originálu od kópie do formulára už nič nedopisujte. Originál Správy o nehode si ponechá poškodený, kópiu vinník/zodpovedná osoba.

 8. Zabezpečte si vlastnú fotodokumentáciu – nielen situácie a spôsobených škôd, ale aj dokladov vinníka a jeho vozidla. Dôležité upozornenie – dbajte na to, aby fotografie vozidiel zreteľne zachytili značku vozidla, evidenčné číslo alebo medzinárodnú poznávaciu značku.
  V prípade jazdnej súpravy odporúčame vždy si poznačiť EČV ťahača aj návesu – bez ohľadu na to, či poškodenie vzniklo stretom iba s jedným vozidlom tejto ťažnej súpravy.

Čo s autom?

Po vyplnení formulára je potrebné vyriešiť situáciu ohľadom prípadného poškodenia motorového vozidla. Ak je vozidlo nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu svojej poisťovne. Tá sa postará o odťah poškodeného motorového vozidla. Ak máte havarijné poistenie alebo pripoistenie asistenčných služieb k PZP, máte podľa typu zmluvy nárok aj na služby ako napr. právne poradenstvo alebo tlmočenie v prípade nehody v zahraničí, prípadne poskytnutie ubytovania alebo pomoc so zabezpečením návratu domov.

Nehoda v zahraničí – čo robiť po príchode domov?

Bez ohľadu na to, či ste vinníkom dopravnej nehody alebo poškodeným, po návrate domov nahláste udalosť vo svojej poisťovni na Slovensku, v ktorej máte uzatvorené PZP – v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30 dní a priložte kópie príslušných dokladov súvisiacich s dopravnou nehodou. Podanie hlásenia k povinnému zmluvnému poisteniu z opatrnosti (ak nie ste vinníkom dopravnej nehody), ešte nie je uplatnením nároku na náhradu škody.

Ako si uplatniť nárok na náhradu škody?

S dokladmi preukazujúcimi zodpovednosť vinníka za škodu si môžete nárok na náhradu škody uplatniť priamo v poisťovni vinníka. Môžete sa obrátiť aj na národnú kanceláriu poisťovateľov krajiny, v ktorej k dopravnej nehode došlo.

Vstupom Slovenska do Európskej únie vznikla poisťovniam z EÚ povinnosť na riešenie cezhraničných nárokov na náhradu škôd vymenovať aj na Slovensku svojich tzv. likvidačných zástupcov.

Ak je slovenský občan poškodený v členskom štáte systému Zelenej karty vozidlom registrovaným v členskom štátu EÚ, môže si uplatniť nárok na náhradu škody na Slovensku, a to voči likvidačnému zástupcovi, ktorý bol vymenovaný zahraničnou poisťovňou vinníka. Jeho kontaktné údaje nájdete na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov www.skp.sk Ak neviete, kto je poisťovateľ vinníka a jeho likvidačný zástupca, kontaktujte Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá vám tieto informácie poskytne.

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram