Naše úlohy

SPRAVOVAŤ garančný fond

Garančný fond je určený na odškodnenie v prípadoch, že nie je možné uplatniť nárok na škodu prostredníctvom bežných poistných zmlúv

Viac info

POSKYTOVAŤ hraničné poistenie

Hraničné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky

Viac info

INFORMOVAŤ a poskytovať pomoc

Byť prvým kontaktom pri zisťovaní údajov o povinnom zmluvnom poistení.

ZASTUPOVAŤ poisťovateľov

Zastupovať poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách a uzatvárať dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov.

SPOLUPRACOVAŤ s inými inštitúciami

Spolupracovať s kanceláriami poisťovateľov iných štátov a štátnymi orgánmi

VIESŤ REGISTER

Viesť register poistenia zodpovednosti a poskytovať potrebné informácie.

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram