Ako uzavrieť hraničné poistenie

Hraničné poistenie uzatvára vodič vozidla registrovaného v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. O predĺženie platnosti hraničného poistenia je potrebné požiadať včas, pred uplynutím jeho platnosti.

Uzatvorenie poistnej zmluvy a vydanie Zelenej karty, ktorá slúži ako doklad o hraničnom poistení, je možné vybaviť osobne priamo v sídle Slovenskej kancelárie poisťovateľov alebo e-mailom na adrese:

OSOBNE

V sídle Slovenskej kancelárie poisťovateľov, v budove ROSUM, 4. poschodie
Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava 29, Slovenská republika

V pracovné dni od 8:00 hod. do 13:00 hod.

Po úhrade poistného v hotovosti SKP odovzdá poistníkovi Poistnú zmluvu a Zelenú kartu.

E-MAILOM

Zaslaním potrebných informácií a dokladov na adresu:

SKP po prijatí žiadosti zašle poistníkovi údaje na úhradu poistného: sumu v EUR, číslo účtu a variabilný symbol.

Poistnú zmluvu a Zelenú kartu SKP odovzdá alebo odošle poistníkovi na e-mail po prijatí poistného.

Potrebné doklady a informácie:   

  • požadovaný dátum začiatku platnosti poistenia   
  • požadovaná doba poistenia   
  • kópia preukazu totožnosti vodiča s uvedenou adresou   
  • kópia technického preukazu motorového vozidla
SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
envelopeuser
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram